fbpx

Forretningsbetingelser

KAPITEL 1 – ANVENDELSE

§1 Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Meseo og kunden medmindre andet er skriftligt aftalt. Meseo leverer primært løsninger til andre erhvervsdrivende samt selskaber, dog i nogle få tilfælde også til private forbrugere.

KAPITEL 2 – AFTALENS INDGÅELSE
§2 Aftalen mellem Meseo og kunden indgås ved underskrift af kontrakt, eller ved accept over email.

§3 Kunden forpligter sig ved indgåelsen af aftalen til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR nummer samt email adresse. Derudover forpligter personen der underskriver sig til at have bemyndigelse til at underskrive på kundens vegne. Såfremt dette bruges som argument for ikke at honorere aftalen, vil Meseo kunne fastholde kravet mod kunden, eller kræve betaling fra den person som har underskrevet/bekræftet aftalen.

§4 Meseo accepterer kun skriftlige aftaler, og er kun forpligtet til at honorere, det der skrevet på aftaledokumentet.

§5 Efter indgåelse af aftalen er kunden forpligtet til at levere nødvendigt materiale til brug for at udarbejde løsningen. Meseo forbeholder sig retten til at oprette en hjemmeside med “stock billeder” og tekst ud fra egen erfaring og viden såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaleindgåelse tidspunktet.

§6 I nogle tilfælde vil det være nødvendigt for Meseo at videregive information til eksempelvis tredjeparter, DK hostmaster eller Stripe ved oprettelsen af en hjemmeside. Her er Meseo berettiget til at bruge den information som kunden videregiver.

§7 Aftaleperioden for de enkelte produkter vil fremgå af faktura eller aftalen. Meseo er berettiget til at frasige sig en opgave hvis den viser sig at være mere omfangsrig end forventet.

KAPITEL 3 – OPSIGELSE
§8 Aftalen er uopsigelig og gældende i den aftalte periode som fremgår af aftalen. En opsigelse medfører aftalens ophør ved aftalens udløb, hvad end det drejer sig om webløsning, vækstpakke, SEO eller andre af Meseo’s produkter.


§9 Der gives aldrig penge retur for resterende tid af perioden, dette vil sige at kunden vil under alle omstændigheder komme til at betale for aftalens fulde kontraktbeløb, uanset om de planlagte aktiviteter er færdigudført eller ej. Dette gælder også selvom kunden fortryder aftalen, dagen efter indgåelsen. Ovenstående skal forståes således at såfremt kunden har indgået en aftale om en 3 årig hjemmeside løsning og sat kryds i markedsføringspakken, vil aftalen være bindende for begge produkter i den fulde aftaleperiode.


§10 Aftalen vil automatisk fortsætte med 24 måneders forlængelse, dog er der her undtaget aftaler som har en varighed på under 24 måneder, hvor de blot vil blive forlænget med aftalens varighed. Er der eksempelvis indgået en aftale på 48 måneder vil den kun blive forlænget med 24 måneder. Forlængelsen af aftalen sker automatisk hvis Meseo ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse.


§11 Såfremt kunden har til ønske at opsige aftale skal dette ske pr. mail til kontakt@web-consulting.dk. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse er Meseo berettiget til at beholde CMS systemet og ikke overlevere det til en eventuel anden udbyder.

§12 Meseo er berettiget til at lukke for særaftaler eller abonnementstyper – dog vil der ved dette tilfælde blive tilbagebetalt eventuelle forudbetalte beløb. Fra Meseo’s side kan der til enhver tid opsiges en aftale med én måneds varsel. Hvis kunde eller tredjepart skifter domænet til en anden udbyder nedtages den server som siden står på og dermed bliver materialet fjernet. Hvis kunden fortsat ønsker at beholde en eller flere services skal det meddeles til Meseo senest 7 dage før overflytningen tager sted. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services.

KAPITEL 4 – DATABEHANDLERAFTALE


§14 Forretningsbetingelserne er tilknyttet en databehandleraftale som kan findes på www.meseo.dk eller ved skriftlig efterspørgsel til kontakt@web-consulting.dk
KAPITEL 5 – DOMÆNENAVN
§15 Det er kundes ansvar at tilegne sig et lovligt domænenavn, dog kan Meseo være behjælpelige med at registrere et domæne for kunden. For at kunne hjælpe kunden med dette kræver det at domænenavnet både er lovligt samt ledigt. Ved registrering af domæne er Meseo blot formidler/fuldmægtig hvilket betyder at selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos udbyderen af det pågældende domæne. Herunder er det også kundens ansvar at afholde den vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen af domænet.

§16 Meseo har til mål at registrere domænet senest 5 arbejdsdage efter kunden har indbetalt registreringsgebyret til Meseo. Kunden er herefter selv forpligtet til at tjekke om domænet er blevet registreret – hvor det vil være nødsaget at kunden underretter Meseo i tilfælde af registreringen ikke er gennemført.


KAPITEL 6 – PRODUKTET
§17 Design af hjemmeside/webshop tager udgangspunkt i en fremvist inspirationsside, hvorfor det kan forekomme at Meseo genbruger designs som Meseo tidligere har brugt. Dog vil der kun være tale om selve rammen for siden, og der vil derfor udskiftes indhold såfremt kunden har fremsendt dette.


§18 Hjemmeside og webshops er udviklet i Shopify & WordPress, som også fungerer som CM-system for kunden.

§19 Meseo kan til enhver tid skifte til et andet CM-system uden skriftlig varsel, så længe dette kun påvirker kunden hjemmeside i et begrænset omfang. Ved større ændringer, varsles der med 30 dageforinden. (Større ændringer af backend/cm-system er acceptable uden varsel).


§20 Den webløsning Meseo har udarbejdet vil ligge på en testserver ind til aktivering. Når kunden har godkendt det leverede design vil det domænenavn kunden har valgt blive peget på den udarbejde webløsning.


§21 Meseo har til hensigt at levere et udkast indenfor 6 uger fra indgåelsen af aftalen, hvilket er vejledende da udefrakommende faktorer kan påvirke leveringstiden.

§22 Materialer som tilsendes Meseo fra kunde beholdes kun under udvikling af siden, og kan derfor slettes efterfølgende. Meseo kan ikke holdes ansvarligt for bortkomne billeder, tekster, USB sticks eller andre former for online lagrede filer. Derfor anbefales kunden at selv gemme en backup af alle filer som sendes til Meseo således kunden ikke lider skade ved bortkomne filer.

§23 Når en aftale indgåes om hjemmeside, webshop, SEO, FB ads eller Instagram management har kunden 14 dage fra aftalens indgåelse til at levere det nødvendige indhold til Meseo. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, forbeholder Meseo sig retten til at udvikle en standardhjemmeside hvor tekst og billeder er vejledende. Hermed forståes der at tekst og billeder kan være tilfældige og ikke nødvendigvis relevante for kunden. Levering af dette udkast udgør dermed leveringen af aftalen, og kunden kan ikke bruge dette som grund til at nægte modtagelsen af arbejdet. Meseo forpligter sig dog til at indsætte relevante billeder og tekst på et senere tidspunkt, såfremt kunden fremsender anvendeligt materiale.

§24 Såfremt kunde ikke har fremsendt anvendeligt indhold indenfor ovennævnte 14 dage, vil kunden blive faktureret efter de 14 dage. Dog står Meseo klar til at færdiggøre hjemmesiden, så snart kunden fremsender materiale som er anvendeligt.

§25 Hjemmeside/webshop er leveret, så snart et link til første udkast er fremsendt til kundens email.
§26 Såfremt første udkast af hjemmeside/webshop ikke godkendes, skal kunden indenfor 2 hverdage skriftligt meddele at udkastet ikke godkendes, hvorefter Meseo vil udarbejde et nyt. Vælger kunden ikke at godkende en af de første to udkast, vil et tredje udkast koste ekstra.

§26 Markedsføringstiltag betragtes som leveret jf. Kapitel 11 & 12

KAPITEL 7 – AFTALENS OMFANG

§19 Meseo stiller et webhotel til rådighed for kunden, dog kan dette webhotel kun lagre 2 GB data. Derfor er det ikke muligt for kunden at have store mængder filer, eksempelvis deling af film, musik og andet som andre kan tilgå og download. Derfor er Meseo berettiget til at enhver tid begrænse antallet af filer på en kundes webhotel.

§20 Meseo vil kun have behov for at kontakte kunden ved ekstremt store mængder trafik eller data, og vil i dette tilfælde have muligheden for at opsige kunden ved misbrug eller særlig stor hjemmeside belastning. Derudover forbeholder Meseo sig retten til at fjerne kundens adgang til backend, såfremt der af flere omgange benyttes for meget lagringsplads.

§21 Meseo hoster kundens hjemmeside på et webhotel i aftaleperioden, samtidigt med tilbyder Meseo rettelser på siden gratis så længe kunden har tilkøbt en supportaftale. Alle timer som går ud over supportaftalen vil blive faktureret. Rettelser ud over supportaftalen faktureres med syv hundrede kroner pr. gennemsnitlige arbejdstime

§22 Ved hjemmesideløsninger tilbydes der som standard én gratis rettelse runde, hvor kunden sammen med en rådgiver hos Meseo gennemgår siden og noterer eventuelle rettelser og ændringer. Her vil Meseo forsøge at tilrette alle de ting som kunden nævner, dog kan der i tilfælde være rettelser som ikke er muligt, i dette tilfælde er Meseo berettiget til at undlade at udføre rettelsen.

§23 Hvis kunden har valgt et tilkøbsmodul, vil det blive faktureret efter aftalen, selvom kunden skulle ombestemme sig og ikke ønsker at modulet bliver vist på hjemmesiden.

§24 Meseo tilbyder ikke FTP adgang som standard, medmindre andet er aftalt.
§25 Der stilles 2000 megabyte til rådighed til hver kundes mailkonto, hvor der samtidigt er en begrænsning på 25 megabyte pr. sendt mail. Meseo tilbyder ikke hjælp med overførsel af gamle mails med mindre andet er aftalt.

§26 Redesign af en hjemmeside leveret af Meseo sker kun ved særskilt aftale, eller hvis det fremgår af aftalen. Nogle aftaler er inkluderet et gratis redesign hver 12-24 måned alt efter hvad der fremgår af aftalen.

KAPITEL 8 – MISLIGHOLDELSE

§27 Kunden forpligter sig overfor Meseo at overholde dansk lovgivning samt at opretholde en etisk opførsel. Hvis Meseo opfatter kundes opførsel som uetisk eller ulovligt er Meseo berettiget til at spærre webhotellet. Herefter vil det kræve en skriftlig bekræftelse fra kunde hvoraf kunden bekræfter at misbruge ikke af webhotellet ikke vil ske igen.

§28 Yderligere misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel. Ved oprettelsen af domænenavn bekræfter kunden sin tilladelse til brugen af dette – og derfor friholder kunden Meseo for ethvert ansvar der måtte følge af at kunden opretter et domænenavn som krænker tredjeparts rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Yderligere må der ikke lagres stødende indhold på Meseo ’ servere – herunder racisme, pædofili eller andet krænkende indhold. Meseo forbeholder sig retten til at uden varsel slette materialer af ovenstående karakter. Meseo er i ethvert tilfælde enerådigt bestemme hvorvidt materiale er kategoriseret i en af ovenstående kategorier.

§29 Det er udelukkende kundes ansvar at valgte domænenavn samt indhold af hjemmeside ikke krænker tredjeparts ret eller gældende lovgivning.

§30 Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig overfor Meseo efter dansk rets almindelige regler.

§31 Det betragtes som væsentlig misligholdelse hivs kunden anvender deres frie support til at chikanere Meseo’s support afdeling. Chikane kan bestå i at fremsende unødvendige rettelser, blot for at misbruge Meseo’s ressourcer.

KAPITEL 9 – ÆNDRINGER AF KUNDENS FORHOLD

§32 Såfremt kunde ændrer de opgivne oplysninger som er givet til Meseo , har kunden pligt til at give Meseo skriftlig besked om dette.

§33 Yderligere forpligter kunde sig til at informere Meseo i tilfælde af at kunde ikke længere har ret til brugen af et logo eller lign. tilfælde. Her skal kunde give besked minimum 5 arbejdsdage før reglen træder i kraft.

§34 Meseo tilstræber, at der altid er adgang til Meseo ’ systemer og servere og fraskriver sig ansvar ved tab eller skade i det anvendte elektroniske udstyr. Yderligere fraskriver Meseo sig ansvaret for tab eller skade som skyldes Meseo ’ leverandører eller tredjepart. Meseo tilskriver sig retten til at udføre vedligeholdelse hvilket har driftsstop til følge. Her vil Meseo tilstræbe at give kunden besked på forhånd.

§35 Meseo kan redelegere kundens domæne både ved indgåelse eller opsigelse af aftale. Ved redelegering af domænenavnet fraskriver Meseo sig ethvert ansvar for tab eller skade. Herunder gælder dette også for eventuelle forstyrrelser på kundens mailserver eller webhotel. Meseo yder ikke support på kundens egen mailserver i tilfælde af forstyrrelser.

§36 Meseo fraskriver sig ansvaret for eventuelle forsinkelser.

§37 Meseo fraskriver sig ansvar for skade på ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Herudover fraskrives ansvar for eventuelle tab både i forbindelse med driftstab, arbejdsfortjeneste samt andre indirekte tab. Yderligere kan kunde ikke videreføre tredjeparts krav overfor sig imod Meseo .

§38 Meseo fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som er opstået grundet tastefejl eller andre medarbejder fejl. Herunder forkert kundeinformation eller information.

§39 Meseo kan ikke holdes ansvarlig for materialer som er udleveret til Meseo af kunden. Herunder digitale overførsler, USB sticks samt andre lagringsmetoder. Kunden opfordres til at selv gemme backups af disse filer.

§40 Meseo fraskriver sig ansvaret i tilfælde af force majeure forhold som ligger udenfor Meseo ’ kontrol.

§41 Meseo forpligter sig ikke til at genskabe backups af en hjemmeside/webshop i tilfælde hvor kunde ved fejl har slettet produkter, sider, indhold eller på anden vis har lavet fejl på hjemmesiden. Meseo kan forsøge at genskabe indhold ved skriftlig aftale herom samt betaling.

§42 Meseo fraskriver sig ansvar ved virus eller hackerangreb som har effekt på kundens hjemmeside. Derudover forbeholder Meseo sig til at have tid til at kunne genskabe elementer af siden, som skulle være beskadiget som følge af hackerangreb.

§43 Meseo kan varsle ændring af den indgåede aftale via mail tilsendt den mailadresse som fremgår af aftalen. Meseo kan ændre aftalen med 30 dages varsel, hvor der ved væsentlige ændringer af aftalen til ugunst for kunde kan kunden opsige aftalen skriftligt til ikræftagelsen af de nye ændringer. Her skal kunden skriftligt opsige mindst 14 dage før aftalen træder i kraft. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden en varsel fra Meseo . Yderligere kan Meseo ændre/rette i produkter og moduler med hensyn til driften. Herunder kan der indskrænkes eller ophøres produkter, tjenester eller specielle abonnementstyper/særtjenester. Meseo kan overdrage den tekniske drift til tredjemand, såfremt dette ikke påvirker kundens vilkår.

§44 Meseo har ophavsret til det webhotel hvor kundens side er lagret, samt alle de tilknyttede moduler. Dermed er anvendelsen af disse uden samtykke fra Meseo ikke tilladt.

§45 Efter særlig aftale kan Meseo tilbyde særlige programmeringsopgaver for kunde, i forbindelse med særopgaver vil der medfølge en kravspecifikation som udarbejdes af Meseo inden opgaven startes. Denne kravspecifikation indeholder muligheder og betingelser for opgaven.
KAPITEL 10 – PRISER, FAKTURERING & BETINGELSER

§46 Meseo er berettiget til at fakturere for sine ydelser straks efter aftalens indgåelse, sædvanligvis vil fakturering ske senest 30 dage fra aftalens indgåelse.
§47 Fakturering af webhotel sker umiddelbart efter præsentation af den udarbejdede hjemmeside. Meseo forbeholder sig retten til at fakturere såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af hjemmesiden ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftalens indgåelse.

§48 Yderligere forbeholder Meseo sig retten til at fakturere 33% af den samlede ordre forud for igangsættelse af ordren i tilfælde hvor kunde har anmærkninger i kreditvurderingsbureauer, som eksempelvis RKI.

§49 Alle priser, herunder på kontrakter, hjemmesider og mundtlige tilbud er ekskl. Moms. Der betales forud for de købte produkter i henhold til aftaleperioden, som fremgår af aftalen. Yderligere berettiges Meseo at fakturere kunden 3 måneder før udløb af det enkelte produkt, for at kunne dække reserveret serverplads og ressourcer ind. Perioden vil altid fremgå af fremsende faktura.

§50 For at sikre et højt serviceniveau og for at imødekomme mulige prisstigninger på ressourcer, reguleres prisen på alle aftaler med genfakturering med 240 DKK årligt uden varsel, svarende til 20 DKK månedligt.

§51 Meseo forbeholder sig retten til at opkræve gebyrer i forbindelse med ydelse af support og vedligeholdelse af kundes hjemmeside. De gældende priser kan altid rekvireres hos Meseo .

§52 Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 99 Kr. Skyldige beløb skal betales senest 8 dage fra fakturaens forfaldsdato. Dette ekspeditionsgebyr opkræves ikke såfremt betalingen tilmeldes PBS. Ved eventuel forsinket betaling tillægges der renter på 2% pr. Måned af det skyldige beløb fra forfaldsdatoen. Yderligere opkræves et kompensationsbeløb på 310 Kr. samt et rykkergebyr på 100 Kr. pr påkravsskrivelse.

§53 Der bliver fremsendt 2 påmindelser med 10 dages mellemrum, hvorefter Meseo sender et inkassovarsel. Hvis betaling fortsat ikke er modtaget 10 dage efter inkassovarslet vil Meseo forbeholder sig ret til at overgive restancen til inddrivelse ved tredjemand. Ved forsinket betaling berettiges Meseo til at spærre adgang til hjemmeside samt mail indtil tilgodehavende er betalt.

KAPITEL 11 SPECIELT OM VÆKSTPAKKER

§54 Meseo tilbyder vækstpakker til kunden, hvor Meseo stræber efter at opnå de bedste resultater for kunden. Optimering sker ud fra en skræddersyet plan udarbejdet af Meseo hvor kundens tilvalg på aftale kontrakten vil blive inddraget. Vækstpakkerne er timebaseret dvs. for hver tusinde kr. Som den valgte vækstpakke løber op i, tildeles i gennemsnit 60 minutters arbejdskraft. Såfremt en vækstpakke er købt samtidig med en webløsning/webshop/shopify løsning er bindingsperiode den samme som den valgte periode for webløsningen/webshoppen. Er andet oplyst på aftalen/kontrakten er dette den gældende bindingsperiode for løbetiden af den valgte vækstpakke.
§55 Online markedsføring hos Meseo dækker over flere markedsføringskanaler. For at opnå de bedste resultater for kunden, udarbejder Meseo en strategi hvor de forskellige kanaler vælges alt efter hvilken der vurderes til at være mest effektiv for den pågældende kunde. D

§56 Den udførte strategi har til formål at gavne kunden mest muligt, og derfor kan strategien godt afvige fra de bokse som er afkrydset på den underskrevne kontrakt, i de tilfælde hvor det vurderes, at andre tiltag bør prioriteres.

§57 Hvis en kunde køber en 3 årig markedsføringspakke, som koster 5.000 kr. Pr. kvartal, altså 60.000 Kr. for den fulde periode. Vil den markedsføringsansvarlige udarbejde en strategi, alt efter hvor mange arbejdstimer der er tilkøbt. Her vil der vælges hvilken markedsføringskanal som er mest effektiv, da nogle virksomheder har mest gavn af f.eks. Søgemaskineoptimering, hvor at andre har mere gavn af annoncering på de Sociale Medier.

§58 Den markedsføringsansvarlige vurderer fordelingen af ressourcerne som er tilkøbt, dette skyldes at det i nogle tilfælde giver mening at anvende en stor del af ressourcerne i starten af perioden, således at kunden har gavn af den fulde værdi af de udførte aktiviteter på et tidligere tidspunkt. Hvorimod det i andre tilfælde giver mening at fordele aktiviteterne jævnt over hele arbejdsperioden.
Såfremt kunden i opstartsperioden undlader:
At reagere på fremsendte mails som beder om materiale som skal bruges til levering
At medvirke til at markedsføringen kan igangsættes.
At booke, eller medvirke til at planlægge et opstartsmøde indenfor 1 mdr. af opstartsmødet
Vil kunden miste retten til ydelserne i henhold til den købte vækstpakke med den procentvise andel af årets ydelse i forhold til kontraktens periode. Kunden er dog fortsat forpligtet til at betale for ydelsen, da den er købt og kunden er årsag til at den ikke kan udføres som aftalt/planlagt.
Dette skyldes at Meseo ansætter medarbejdere, ud fra de indgåede aftaler. Såfremt der er købt en vækstpakke, vil Meseo ansætte den rette mængde af ressourcer der kan udføre dette arbejde. I tilfælde af at kunden forhindrer den normale proces, således at Meseo’s produktion bliver forskudt – vil der blive skabt en uhensigtsmæssig overkapacitet i produktionen, på det tidspunkt hvor kunden ønsker en stor del af vækstpakken på en kort periode. På den baggrund mister kunden retten, jf. Ovenstående, idet kunden reserverer produktionen i det tidsrum, hvor Meseo venter på kunden.

§59 På baggrund af det ovenstående, giver Meseo ikke nogen garantier for placeringer på søgemaskiner, eller opnåede resultater af de forskellige markedsføringskanaler. Dette skyldtes at udefrakommende faktorer som konkurrence niveau, ændringer i markedet eller branchen samt meget mere kan påvirke de opnåede resultater. Meseo vil dog løbende i perioden vurdere om der er andre markedsføringstiltag som kan fungere bedre, såfremt der ikke kommer resultater ved den første strategi.

§60 Timeprisen [1000 Kr i 2022] stiger årligt med 5%. Herved skal det forståes således at hvis en aftale indgåes i 2023 vil timeprisen være Kr. 1000+5% altså Kr. 1050. Yderligere vil fremtidige timer også blive reguleret med 5%. Herved forståes det at såfremt kunden har købt timerne i 2022, vil de timer som bliver udført i 2023 være 5% højere prissat.
KAPITEL 12 – LINKBUILDING & SEO (Søgemaskineoptimering)

§61 Meseo tilbyder linkbuilding pakker til kunden, hvor Meseo stræber efter at opnå den bedst mulige linkprofil til kunden. Optimering sker ud fra en skræddersyet plan udarbejdet af Meseo hvor kundens valg af linktyper på aftale kontrakten vil blive inddraget. Linkbuilding Pakkerne er timebaseret dvs. for hver tusinde kr. Som den valgte vækstpakke løber op i, tildeles i gennemsnit 60 minutters arbejdskraft. Såfremt en vækstpakke er købt samtidig med en SEO løsning er bindingsperioden den samme som den valgte periode for SEO løsningen. Er andet oplyst på aftalen/kontrakten er dette den gældende bindingsperiode for løbetiden af den valgte linkbuilding pakke.

§62 Meseo ApS tilbyder søgemaskineoptimering som separat aftale, hvorpå det kan foregå på kundens egen CMS system. Her vil søgemaskineoptimeringen bestå af en løbende levering, hvorved Meseo varetager optimering af kundens hjemmeside. Såfremt kunden undlader at give Meseo adgang til CMS systemet, eller ikke giver tilstrækkelig adgang – vil Meseo forsøge at levere bedst muligt uden adgang. Dette kan bestå af offpage optimering som linkbuilding el. rådgivning til kunden. Kunden er fortsat pligtig til at betale for ydelsen i tilfælde af at login ikke fremsendes, uanset hvor meget arbejde der er udført indtil videre, da ydelsen er købt og kunden er årsag til at den ikke kan udføres som aftalt/planlagt. Meseo står dog til rådighed til at færdiggøre on-page optimeringen når kunden udleverer login til CMS system.

KAPITEL 13 – WEBSHOPS HOS MESEO APS

§63 Meseo udvikler webshops i både WordPress samt Shopify. Her har kunden mulighed for forskellige shop funktioner, som er tilgængelige i WooCommerce (tilføjelses plugin til WordPress som giver shop muligheder) samt Apps i Shopify. Meseo ikke står for upload af produkter, vedligeholdelse af produkter, samt løbende drift af shoppen og er altså ikke en del af den købte support.

Når Meseo laver en webshop, er der mulighed for følgende funktioner:
-Topmenu med dropdown funktionalitet.
-Dynamisk banner på forside
-Design og opsætning af webshoppen
-Zoomfunktion på produkt billeder
-Nyhedsbrevs funktion
-Rabat funktion på produktbasis
-Responsivt design
-Rabat og kampagnemoduler
-Mail bekræftelse til kunder
-Kontrolpanel, med overblik over kunder og ordre + produkter
Såfremt den købte webshop løsning er i WooCommerce, står Meseo for hosting i hele aftaleperioden.

§64 Er webshoppen lavet i Shopify, skal kunden selv varetage den månedlige hosting pris, til Shopify (tredjepart).
§65 Ved en evt. fornyelse af Shopify hjemmeside, vil kunden være berettiget til et redesign af løsningen. Kunden skal selv rette henvendelse til Meseo såfremt dette ønskes.

KAPITEL 14 LOVVALG OG VÆRNETING

§66 Eventuelle tvister mellem Meseo og kunden afgøres efter dansk ret ved Meseo’s hjemsted i Københavns retskreds

KAPITEL 15 – MESEO’s OVERDRAGELSE TIL TREDJEPART

§67 Meseo kan frit overdrage driften af produkterne samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til en tredjepart uden varsel. Såfremt overdragelsen kan ske på rimelige vilkår for kunden. Samme vilkår gælder såfremt overdragelsen sker til en tredjepart som benytter sig af et anden CM system end Meseo (Så længe dette CM system opfylder de samme almindelige behov for kunderne. Dette kunne være i tilfælde af salg af Meseo aps. Salg eller overdragelse af aktiviteterne i Meseo er ikke en misligholdelse af aftalen.