Forretningsbetingelser

1. Anvendelse
Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Meseo ApS og kunden medmindre andet er skriftligt aftalt. Meseo ApS leverer primært løsninger til andre erhvervsdrivende samt selskaber, dog i nogle få tilfælde også til private forbrugere.

2. Information og markedsføring
Ved indgåelse af aftale accepterer kunden at Meseo ApS må sende nyhedsbreve via mail og SMS som bl.a. Kan indeholde tilbud, nye produkter, nyheder, varsler eller lignende beskeder.

3. Produkter
Forretningsbetingelser omfatter Webløsning / webshop udvikling med tilhørende mailserver og webhotel. Yderligere omfatter de også andre produkter som inkluderer online markedsføring, rådgivning samt grafisk arbejde.

4. Aftalens indgåelse
Aftalen mellem Meseo ApS og kunden indgås ved underskrift af en aftale eller ved accept over email.

Efter indgåelse af aftalen er kunden forpligtet til at levere nødvendigt materiale til brug for at udarbejde løsningen. Meseo ApS forbeholder sig retten til at oprette en hjemmeside med “stock billeder” og tekst ud fra egen erfaring og viden såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaleindgåelse tidspunktet.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt information, herunder CVR nummer, navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt mailadresse. Meseo ApS forpligter sig til at behandle de ovennævnte oplysninger fortroligt og efter korrekt lovgivning.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt for Meseo ApS at videregive information til eksempelvis tredjeparter, DK hostmaster eller Stripe ved oprettelsen af en hjemmeside. Her er Meseo ApS berettiget til at bruge den information som kunden videregiver.

Aftaleperioden for de enkelte produkter vil fremgå af faktura eller aftalen. Meseo ApS er berettiget til at frasige sig en opgave hvis den viser sig at være mere omfangsrig end forventet.

5. Opsigelse
Aftalen er uopsigelig og gældende i den aftalte periode som fremgår af aftalen. Aftalen vil automatisk fortsætte med 24 måneders forlængelse, dog er der her undtaget aftaler som har en varighed på under 24 måneder, hvor de blot vil blive forlænget med aftalens varighed. Er der eksempelvis indgået en aftale på 48 måneder vil den kun blive forlænget med 24 måneder. Forlængelsen af aftalen sker automatisk hvis Meseo ApS ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse.
Såfremt kunden har til ønske at opsige aftale skal dette ske pr. mail til kontakt@meseo.dk eller anbefalet brev senest 3 måneder før aftalens udløb. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse er Meseo ApS berettiget til at beholde CMS systemet og ikke overlevere det til en eventuel anden udbyder.
Meseo ApS er berettiget til at lukke for særaftaler eller abonnementstyper – dog vil der dette tilfælde blive tilbagebetalt eventuelle forudbetalte beløb. Fra Meseo ApS’ side kan der til enhver tid opsiges en aftale med én måneds varsel. Hvis kunde eller tredjepart skifter domænet til en anden udbyder nedtages den server som siden står på og dermed bliver materialet fjernet. Hvis kunden fortsat ønsker at beholde en eller flere services skal det meddeles til Meseo ApS senest 7 dage før overflytningen tager sted. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services.
Redesign af en hjemmeside leveret af Meseo ApS sker kun ved særskilt aftale, eller hvis det fremgår af aftalen. Nogle aftaler er inkluderet et gratis redesign hver 12-24 måned alt efter hvad der fremgår af aftalen.

6. Databehandleraftale
Forretningsbetingelserne er tilknyttet en databehandleraftale som kan findes på www.meseo.dk eller ved skriftlig efterspørgsel til kontakt@meseo.dk

7. Domænenavn
Det er kundes ansvar at tilegne sig et lovligt domænenavn, dog kan Meseo ApS være behjælpelige med at registrere et domæne for kunden. For at kunne hjælpe kunden med dette kræver det at domænenavnet både er lovligt samt ledigt. Ved registrering af domæne er Meseo ApS blot formidler/fuldmægtig hvilket betyder at selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos udbyderen af det pågældende domæne. Herunder er det også kundens ansvar at afholde den vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen af domænet.
Meseo ApS har til mål at registrere domænet senest 1 arbejdsdag efter kunden har indbetalt registreringsgebyret til Meseo. Kunden er herefter selv forpligtet til at tjekke om domænet er blevet registreret – hvor det vil være nødsaget at kunde underretter Meseo ApS i tilfælde af registreringen ikke er gennemført.

8. Aktivering af webhotel
Den webløsning Meseo ApS har udarbejdet vil ligge på en testserver ind til aktivering. Når kunden har godkendt det leverede design vil det domænenavn kunden har valgt blive peget på den udarbejde webløsning.

9) Nødvendige materialer til design
Materialer som tilsendes Meseo ApS fra kunde beholdes kun under udvikling af siden, og kan derfor slettes efterfølgende. Meseo ApS kan ikke holdes ansvarligt for bortkomne billeder, tekster, USB sticks eller andre former for online lagrede filer. Derfor anbefales kunden at selv gemme en backup af alle filer som sendes til Meseo således kunden ikke lider skade ved bortkomne filer.

10) Store datamængder mm.
Meseo ApS stiller et webhotel til rådighed for kunden, dog kan dette webhotel kun lagre 2 GB data. Derfor er det ikke muligt for kunden at have store mængder filer, eksempelvis deling af film, musik og andet som andre kan tilgå og download. Derfor er Meseo ApS berettiget til at enhver tid begrænse antallet af filer på en kundes webhotel.
Meseo ApS vil kun have behov for at kontakte kunden ved ekstremt store mængder trafik eller data, og vil i dette tilfælde have muligheden for at opsige kunden ved misbrug eller særlig stor hjemmeside belastning.

11) Aftalens omfang
Meseo ApS hoster kundens hjemmeside på et webhotel i aftaleperioden, samtidigt med tilbyder Meseo ApS rettelser på siden så gratis så længe kunden har tilkøbt en supportaftale. Alle timer som går ud over supportaftalen vil blive faktureret.
Meseo ApS tilbyder ikke FTP adgang som standard, medmindre andet er aftalt.

11.1 Særligt vedrørende email
Der stilles 2000 megabyte til rådighed til hver kundes mailkonto, hvor der samtidigt er en begrænsning på 25 megabyte pr. sendt mail.
Meseo ApS tilbyder ikke hjælp med overførsel af gamle mails med mindre andet er aftalt.

12) Misligholdelse
Kunden forpligter sig overfor Meseo ApS at overholde dansk lovgivning samt at opretholde en etisk opførsel. Hvis Meseo ApS opfatter kundes opførsel som uetisk eller ulovligt er Meseo berettiget til at spærre webhotellet. Herefter vil det kræve en skriftlig bekræftelse fra kunde hvoraf kunden bekræfter at misbruge ikke af webhotellet ikke vil ske igen.
Yderligere misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel. Ved oprettelsen af domænenavn bekræfter kunden sin tilladelse til brugen af dette – og derfor friholder kunden Meseo ApS for ethvert ansvar der måtte følge af at kunden opretter et domænenavn som krænker tredjeparts rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Yderligere må der ikke lagres stødende indhold på Meseo ApS’ servere – herunder rascisme, pædofili eller andet krænkende indhold. Meseo ApS forbeholder sig retten til at uden varsel slette materialer af ovenstående karakter. Meseo ApS er i ethvert tilfælde enerådigt bestemme hvorvidt materiale er kategoriseret i en af ovenstående kategorier.
Det er udelukkende kundes ansvar at valgte domænenavn samt indhold af hjemmeside ikke krænker tredjeparts ret eller gældende lovgivning.
Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig overfor Meseo ApS efter dansk rets almindelige regler.

13) Ændringer af kundes forhold
Såfremt kunde ændrer de opgivne oplysninger som er givet til Meseo ApS, har kunden pligt til at give Meseo ApS skriftlig besked om dette.
Yderligere forpligter kunde sig til at informere Meseo ApS i tilfælde af at kunde ikke længere har ret til brugen af et logo eller lign. tilfælde. Her skal kunde give besked minimum 5 arbejdsdage før reglen træder i kraft.

14) Ansvarsfraskrivelse
Meseo ApS tilstræber, at der altid er adgang til Meseo ApS’ systemer og servere og fraskriver sig ansvar ved tab eller skade i det anvendte elektroniske udstyr. Yderligere fraskriver Meseo ApS sig ansvaret for tab eller skade som skyldes Meseo ApS’ leverandører eller tredjepart. Meseo ApS tilskriver sig retten til at udføre vedligeholdelse hvilket har driftsstop til følge. Her vil Meseo ApS tilstræbe at give kunden besked på forhånd.
Meseo ApS kan redelegere kundens domæne både ved indgåelse eller opsigelse af aftale. Ved redelegering af domænenavnet fraskriver Meseo ApS sig ethvert ansvar for tab eller skade. Herunder gælder dette også for eventuelle forstyrrelser på kundens mailserver eller webhotel. Meseo ApS yder ikke support på kundens egen mailserver i tilfælde af forstyrrelser.

14.1) Forsinkelse
Meseo ApS fraskriver sig ansvaret for eventuelle forsinkelser.

14.2) Produktansvar
Meseo ApS fraskriver sig ansvar for skade på ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Herudover fraskrives ansvar for eventuelle tab både i forbindelse med driftstab, arbejdsfortjeneste samt andre indirekte tab. Yderligere kan kunde ikke videreføre tredjeparts krav overfor sig imod Meseo ApS.

14.3) Tastefejl og andre medarbejder fejl.
Meseo ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som er opstået grundet tastefejl eller andre medarbejder fejl. Herunder forkert kundeinformation eller information.

14.4) Materialer
Meseo ApS kan ikke holdes ansvarlig for materialer som er udleveret til Meseo af kunden. Herunder digitale overførsler, USB sticks samt andre lagringsmetoder. Kunden opfordres til at selv gemme backups af disse filer.

14.5) Force majeure
Meseo ApS fraskriver sig ansvaret i tilfælde af force majeure forhold som ligger udenfor Meseo ApS’ kontrol.

14.6) Kundefejl på webshop og hjemmeside
Meseo ApS forpligter sig ikke til at genskabe backups af en hjemmeside/webshop i tilfælde hvor kunde ved fejl har slettet produkter, sider, indhold eller på anden vis har lavet fejl på hjemmesiden. Meseo ApS kan forsøge at genskabe indhold ved skriftlig aftale herom samt betaling.

14.7) Virus/hackerangreb
Meseo ApS fraskriver sig ansvar ved virus eller hackerangreb som har effekt på kundens hjemmeside.

15.) Til rettelser/ændringer samt varsling heraf
Meseo ApS kan varsle ændring af den indgåede aftale via mail tilsendt den mailadresse som fremgår af aftalen. Meseo kan ændre aftalen med 30 dages varsel, hvor der ved væsentlige ændringer af aftalen til ugunst for kunde kan kunden opsige aftalen skriftligt til ikræftagelsen af de nye ændringer. Her skal kunden skriftligt opsige mindst 14 dage før aftalen træder i kraft. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden en varsel fra Meseo ApS. Yderligere kan Meseo ændre/rette i produkter og moduler med hensyn til driften. Herunder kan der indskrænkes eller ophøres produkter, tjenester eller specielle abonnementstyper/særtjenester. Meseo kan overdrage den tekniske drift til tredjemand, såfremt dette ikke påvirker kundens vilkår.

16.) Ophavsret
Meseo har ophavsret til det webhotel hvor kundens side er lagret, samt alle de tilknyttede moduler. Dermed er anvendelsen af disse uden samtykke fra Meseo ikke tilladt.

17) Særopgaver / programmering
Efter særlig aftale kan Meseo ApS tilbyde særlige programmeringsopgaver for kunde, i forbindelse med særopgaver vil der medfølge en kravspecifikation som udarbejdes af Meseo ApS inden opgaven startes. Denne kravspecifikation indeholder muligheder og betingelser for opgaven.

18) Fakturering
Meseo ApS er berettiget til at fakturere for sine ydelser straks efter aftalens indgåelse, sædvanligvis vil fakturering ske senest 30 dage fra aftalens indgåelse.
Fakturering af webhotel sker umiddelbart efter præsentation af den udarbejdede hjemmeside. Meseo ApS forbeholder sig retten til at fakturere såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af hjemmesiden ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftalens indgåelse.
Yderligere forbeholder Meseo sig retten til at fakturere 33% af den samlede ordre forud for igangsættelse af ordren i tilfælde hvor kunde har anmærkninger i kreditvurderingsbureauer, som eksempelvis RKI.

19) Priser og betalingsbetingelser
Alle priser, herunder på kontrakter, hjemmesider og mundtlige tlibud er ekskl. Moms. Der betales forud for de købte produkter i henhold til aftaleperioden, som fremgår af aftalen. Yderligere berettiges Meseo at fakturere kunden 3 måneder før udløb af det enkelte produkt, for at kunne dække reserveret serverplads og ressourcer ind. Perioden vil altid fremgå af fremsende faktura.
For at sikre et højt serviceniveau og for at imødekomme mulige prisstigninger på ressourcer, reguleres prisen på alle aftaler med genfakturering med 240 DKK årligt uden varsel, svarende til 20 DKK månedligt.
Meseo ApS forbeholder sig retten til at opkræve gebyrer i forbindelse med ydelse af support og vedligeholdelse af kundes hjemmeside.
De gældende priser kan altid rekvireres hos Meseo ApS.
Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 99 Kr. Skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra fakturaens forfaldsdato. Ved eventuel forsinket betaling tillægges der renter på 2% pr. Måned af det skyldige beløb fra forfaldsdatoen. Yderligere opkræves et kompensationsbeløb på 310 Kr. samt et rykkergebyr på 100 Kr. pr påkravsskrivelse.
Der bliver fremsendt 2 påmindelser med 10 dages mellemrum, hvorefter Meseo ApS sender et inkassovarsel. Hvis betaling fortsat ikke er modtaget 10 dage efter inkassovarslet vil Meseo ApS forbeholder sig ret til at overgive restancen til inddrivelse ved tredjemand. Ved forsinket betaling berettiges Meseo ApS til at spærre adgang til hjemmeside samt mail indtil tilgodehavende er betalt.

20) Specielt om vækstpakker
Meseo ApS tilbyder vækstpakker til kunden, hvor Meseo stræber efter at opnå de bedste resultater for kunden. Optimering sker ud fra en skræddersyet plan udarbejdet af Meseo ApS hvor kundens tilvalg på aftale kontrakten vil blive inddraget. Vækstpakkerne er timebaseret dvs. for hver 700 kr. Som den valgte vækstpakke løber op i, tildeles i gennemsnit 60 minutters arbejdskraft. Såfremt en vækstpakke er købt samtidig med en webløsning/webshop er bindingsperioden den samme som den valgte periode for webløsningen/webshoppen. Er andet oplyst på aftalen/kontrakten er dette den gældende bindingsperiode for løbetiden af den valgte vækstpakke.

21) Specielt om link building pakke
Meseo ApS tilbyder linkbuilding pakker til kunden, hvor Meseo stræber efter at opnå den bedst mulige linkprofil til kunden. Optimering sker ud fra en skræddersyet plan udarbejdet af Meseo ApS hvor kundens valg af linktyper på aftale kontrakten vil blive inddraget. Linkbuilding Pakkerne er timebaseret dvs. for hver 700 kr. Som den valgte vækstpakke løber op i, tildeles i gennemsnit 60 minutters arbejdskraft. Såfremt en vækstpakke er købt samtidig med en SEO løsning er bindingsperioden den samme som den valgte periode for SEO løsningen. Er andet oplyst på aftalen/kontrakten er dette den gældende bindingsperiode for løbetiden af den valgte linkbuilding pakke.

22) Værneting
Eventuelle tvister mellem Meseo ApS og kunden afgøres ved retten i Aarhus.